Zaproszenie na Festiwal Biegów Rodzinnych Cała Oleśnica Biega o Memoriał Bogusława Psujka – 15 września 2018 r.

 

REGULAMIN
Festiwal Biegów Rodzinnych Cała Oleśnica Biega
o Memoriał Bogusława Psujka
Oleśnica, 15 września 2018 r.

 

I ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Cała Oleśnica Biega,
ul. Boczna 6/1 56-400 Oleśnica
Zarząd COB: Izabela Chorąży 726 350 118, Łukasz Borowik 516 688 868,
Karolina Rasała, Agata Borowik, Paweł Tąta
www: facebook.com/olesnicabiega
email: calaolesnicabiega@gmail.com

II PARTNERZY BIEGU:
Urząd Miasta Oleśnica
WKS Oleśniczanka
Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy

III CEL:
- Promocja zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania czasu,
- popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej,
- promocja miasta Oleśnica oraz kontynuacja tradycji biegu o Memoriał Bogusława Psujka,
- integracja środowiska biegaczy w Oleśnicy.

IV TERMIN I MIEJSCE:
15 września 2018 roku (sobota), godz. 14.00
Start oraz meta: plac Książąt Śląskich w Oleśnicy
Biuro Zawodów: plac Książąt Śląskich w Oleśnicy, czynne od godziny 9:00

V TRASA BIEGU:
Dystans Biegu Głównego – 10 km (2 pętle po 5km)
„Połówka” – 5km (1 pętla)
„Bieg Krasnala” – 100m / 200m (dzieci do 10 lat)
„Rodzinne Duety” – 1200m (2 pętle po 600m, rodzic/opiekun z dzieckiem od 8 do 12 lat)
„Bieg Maskotek” – 100m
- Trasa ulicami miasta, asfalt i kostka brukowa, teren o charakterze płaskim z jednym zbiegiem. Trasa turystyczna wokół zabytków miasta Oleśnicy m.in. Brama Wrocławska, Zamek Książąt Oleśnickich, Bazylika Mniejsza.
- W biegu głównym obowiązuje limit czasowy - 90 minut. Pozostanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu nie gwarantuje wykonania pomiaru.
- W biegu głównym oraz połówce może uczestniczyć każda osoba, która do dnia 15 września 2018r. ukończy 16 lat. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są ponadto do posiadania pisemnej zgody na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów.

Limit miejsc:
- w Biegu Głównym oraz „Połówce” wynosi 450 osób
- „Rodzinne Duety” do 30 par
- „Bieg Krasnala” do 250 dzieci
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej/zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły opłatę startową. Organizator zastrzega sobie możliwość dopisania do listy osób wspomagających oraz sponsorujących całe wydarzenie.

VI HARMONOGRAM ZAWODÓW:
09:00 – 13:30 Otwarcie Biura Zawodów, zapisy i weryfikacja zawodników
11:00 – 12:30 Bieg Dzieci na dystansie 100 i 200m, Bieg Maskotek 100m
12:30 – 13:30 Rodzinne Duety 1,2km
14:00 – 15:30 Bieg Główny oraz „Połówka”
15:30 - 17:30 Dekoracja zwycięzców biegu oraz kategorii, loteria fantowa
17:00 – 18:30 Koncert znanego wokalisty „Mezo”

VII ZAPISY:
- Prosimy dokonywać zgłoszeń drogą elektroniczną do dnia 12 września 2018 r. godz. 00.00 na n/w adres. Do tego czasu opłaty powinny znaleźć się na koncie organizatora biegu, nie dotrzymanie terminu opłat skutkuje skreśleniem z listy zawodników.
Link: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3826
- Przed biegiem należy dokonać osobistej rejestracji w Biurze Zawodów celem podpisania karty zgłoszeniowej i pobrania numeru startowego oraz koszulki w podanym wcześniej rozmiarze.
- W przypadku nie osiągnięcia limitu uczestników biegu poprzez zapisy internetowe – będzie istniała możliwość zapisów w dniu imprezy od godz. 09:00 do 12:30 w Biurze Zawodów (bez gwarancji otrzymania koszulki).
- Zawodnicy, którzy zgłoszą się przez Internet i dokonają wpłaty do dnia 01 września 2018 r., na n/w konto, otrzymają numery startowe z Nazwiskiem i Imieniem oraz koszulkę w zadeklarowanym w zgłoszeniu rozmiarze.
- Nie dokonanie opłaty startowej w ciągu 7 dni od zapisu, skutkuje zwolnieniem miejsca.
- W pozycji tytułem przelewu należy wpisać: COB – imię i nazwisko uczestnika, rozmiar koszulki („Rodzinne Duety” tylko wzrost/rozmiar dziecka).

Numer konta do wnoszenia opłaty startowej Stowarzyszenia Cała Oleśnica Biega:

17203000451110000004185640

Opłata startowa do 30 czerwca 2018 godz. 00:00 wynosi 40 zł, od 1 lipca 2018 do 01 września 2018 godz. 00:00 opłata wynosi 50 zł, po podanym terminie oraz w dniu zawodów - 60zł (bez gwarancji otrzymania koszulki).
- W biegu „Rodzinne Duety” oraz „Biegu Krasnala” opłata startowa stanowi „cegiełkę” w dobrowolnej wysokości do puszki (PCK), przy odbiorze numerka startowego, która zostanie w całości przekazana na charytatywny cel biegu.
- „Rodzinne Duety” przy zapisie przez portal internetowy podają pierwsze imię osoby dorosłej oraz imię dziecka.
Polecamy zapis linkiem „Zgłoszenia zbiorowe” (https://online.datasport.pl/zapisy/portal/form/grupowe.php?zawody=3826)
- Jest możliwości przeniesienia cesji opłaty startowej na innego uczestnika. Należy o tym poinformować organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 01 września 2018, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

VIII NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:
Świadczenia dla każdego uczestnika (zapisanego i opłaconego zgodnie z terminami podanymi powyżej):
- koszulka pamiątkowa techniczna przy odbiorze numeru startowego,
- pamiątkowy medal
- „PAKIET METOWY” po przekroczeniu linii mety (Rodzinne duety - tylko jeden pakiet),
- posiłek regeneracyjny po biegu,
- punkt z wodą,
- zabezpieczenie medyczne,
- pomiar czasu.
- dzieci, które ukończą „Bieg Krasnala” otrzymają pamiątkowy medal oraz niespodziankę na mecie.

IX KLASYFIKACJA:
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn OPEN – 3miejsca
Klasyfikacja kobiet i mężczyzn – mieszkańcy Miasta Oleśnica – 3 miejsca
Klasyfikacja wiekowa: kobiet i mężczyzn – 1 miejsce

Dla zwycięzców z powyższych kategorii przewidziano pamiątkowe puchary oraz nagrody od sponsorów. Wygrani w kategorii OPEN nie są brani pod uwagę w pozostałych klasyfikacjach. Organizator będzie prowadził klasyfikacja wiekową: kobiet i mężczyzn od 16-20lat, i co 10lat - K16-19,20,30,40,50,60,70,80+, MK16-19,20,30,40,50,60,70,80+
- natomiast nie gwarantuje nagród rzeczowych oraz pamiątkowych pucharów, jest to uzależnione od pozyskanych sponsorów.

X WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Każdy zawodnik zostanie wpisany na listę zawodników i zweryfikowany w Biurze Zawodów po przedstawieniu dowodu osobistego oraz po podpisaniu oświadczenia o zdolności do udziału w biegu (podst. Prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101poz. 1095).
2. Każdy zawodnik po wpisaniu na listę otrzyma numer startowy, który należy umocować agrafkami do koszulki na wysokości klatki piersiowej.
3. Każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania poleceń wydawanych przez sędziów i obsługę zawodów.
4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad fair-play w trakcie zawodów.
5. Nie dostosowanie się do tych zasad (np. skrócenie trasy) powoduje dyskwalifikację zawodnika.
6. Zabrania się startowania zawodników którzy są pod wpływem środków odurzających.
7. Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących Biegu.

XI UWAGI KOŃCOWE:
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
2. Organizatorzy zapewniają na mecie wodę oraz poczęstunek.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
4. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.